Forsknings- och innovationspropositionen innehåller ett nytt stort resurslyft för svensk forskning. Nivån på anslagen ökar med 4 miljarder kronor. Långsiktiga satsningar på spetsforskning, mer basresurser till universitet och högskolor och stora investeringar i life science är viktiga delar.

Igår överlämnar regeringen propositionen Forskning och innovation (2012/13:30) till riksdagen. Den innehåller satsningar som höjer nivån på forskningsanslagen med 4 miljarder kronor 2013-2016. Totalt har regeringen på åtta år höjt anslagen med 9 miljarder kronor, en ökning med mer än 30 procent.

– Jag vill att Sverige ska vara framgångsrikt också i kommande generationer. Satsningar på forskning är nyckeln, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Stora ökningar för universitet och högskolor
Den största enskilda satsningen är en ökning av anslagen för forskning och forskarutbildning till universitet och högskolor. Anslagen beräknas öka med 600 miljoner kronor 2014 och med ytterligare 300 miljoner kronor 2016. Från och med 2016 fördelas alltså 900 miljoner kronor mer per år direkt till lärosätena. De nya medlen fördelas enligt kvalitetskriterier och en större andel av de befintliga resurserna omfördelas också enligt samma system. På sikt bör ett system med kollegial bedömning (peer review) införas. Det stora resurstillskottet innebär att alla lärosäten får mer forskningsmedel 2014.

Så här fördelas pengarna: pdf

Läs mer här

Author

claes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *