Produktutveckling – ett mångfacetterat ord!

Att hitta en röd tråd av ordets verkliga innebörd är inte lätt, det som dock är väldigt slående är att ordet som sådant endast definierar den tekniska vägen fram till en så optimal produkt som möjligt. Eventuellt definierar det också ”metoderna” som används fram till denna produkt. Kopplingen …