SUF har format ett åtgärdsprogram för att stärka de fria uppfinnarnas möjligheter så att vi får en varaktig utveckling i landet, attraktiva arbetstillfällen och internationell konkurrenskraft. Vi kallar projektet IRT – Innovation för Regional Tillväxt.

”Innovationer som tas om hand väl bidrar till att skapa en varaktig utveckling i landet och attraktiva arbetstillfällen samt ökad internationell konkurrenskraft.” – Mats Olsson, ordförande i SUF.

Bakgrund

Merparten av de innovationsbaserade företagen startar utanför den akademiska världen. Detta trots att de inte har tillträde till de instrument som staten (bidrags-)finansierar. En paradox, men som också pekar på en potential för Sveriges internationella konkurrenskraft, fortsatta tillväxt och välfärd samt nya, attraktiva arbetstillfällen.

SUF menar att ännu flera nya företagen kan baseras på innovationer om de fria uppfinnarna får villkor som gör att idéer kan förverkligas. Vilket ligger helt i linje med att Sverige vill bli världens företagsvänligaste land.

Nuläge

SUF menar att en god idé är en god idé oavsett var den kommer ifrån och att alla idébärare måste få samma chans. Vi driver därför projektet IRT – Innovation för Regional Tillväxt, ett åtgärdsprogram, i samverkan med Almi. Tillsammans skapar vi långsiktiga lösningar för de fria uppfinnarna som kommer ge en väsentligt ökad samhällsekonomisk nytta. Innovation för Regional Tillväxt – IRT – är SUFs högst prioriterade projekt under 2011 och 2012.

Målsättningar med IRT
IRTs målsättning är att innovationssystemets tidiga faser ska utökas med 200 miljoner kronor per år och användas till att:

  • Förädla och verifiera idéer
  • Bidrag i form av verifieringsmedel
  • Bygga upp ett välfungerade innovationsnätverk av patentbyråer, designer, prototyptillverkare, affärsrådgivare, revisorer, finansiärer, jurister med flera
  • Utbildning av kompetenta innovationsrådgivare

Satsningen måste vara långsiktigt och föreslås bygga en regional förankring genom samverkan med exempelvis Almi.

IRT är SUFs bidrag till ett breddat och mer effektivt innovationssystem samt en del av Sveriges framtida innovationsstrategi som presenteras 2012.

Hur vi tar oss mot målen

SUF vill ha en samverkan och breddning av innovationsrådgivning för att få till stånd samma villkor och kvalitet över hela Sverige. SUF vill att resurserna som kan sättas in i tidiga faser av innovtionsprocessen får en väsentlig ökning.

  • Ett IRT-seminarium ordnas under Innovationsdagen den 4 oktober
  • Lobbyaktivteter gentemot politiker, tjänstemän och andra organisationer inom innovationssystemet

Skrivelse till Utbildnings- och Näringsdepartemenet med SUFs inspel till Sveriges framtida forsknings- och innovationspolitiska proposition

Läs mer om IRT härSource.

Author

claes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *